Marathi sex chat photo

मी हळूच तिला हाक मारली व म्हणालो शोभाताई, मला ८९% पडले. मी तिला पेढा भरवला.पेढा खातखात ती म्हणाली बंटी मला आज खुप आनंद झालाय, तू अगदी माझ्या अपेक्षेप्रमाने मार्क्स मिळविलेस. तिने परत मला जवळ ओढले आणि माझ्या गालाची पप्पी घेत म्हणाली, मला माहित आहे तू असा नाहीस पण कुठल्याही मित्रांच्या नादाने तू काही चुकीचे करावे असे मला नाही वाटत.

शोभाताई रोज आमच्या घरी यायची पण माझ्याशी ती बोलत नव्हती.मग तो दिवस उजाडला. माझे बाबा घरी नव्हते म्हणून मी व माझी आई शाळेत गेलो. ती उंच होती पण थोडीशी जाड होती.केस काळेभोर व तिच्या नितंबाना स्पर्श करीत होते. मग मात्र त्याला शांत करता करता नाकि नऊ यायचे.शोभाताई दिसायला खुप सुन्दर होती. गोरी गोरीपाण सुन्दर नयन, नाक थोड़े छोटेसे होते पण तिचे ओठ नाजुक व गुलाबी होते. मग मी दहावीची परीक्षा दिली.सर्व पेपर खुपच छान गेले. वक्ष मोठे व उभारदार होते.ती घरात नेहमी परकर व पोलका घालायची.

Leave a Reply

  1. Free nonmember chat 22-Sep-2018 08:19

    Sign up for your free I Want Aunty For Sex chat account now and meet hundreds of West Bengal singles online!

  2. Xxxwebcams uk 30-Oct-2018 08:49

    Encompassing casual styles with a creative aesthetic, the Paul Smith Ivo Trainers take sports luxe to a whole new level.

  3. Live sex chat without password and id 21-Nov-2018 06:48

    One site wants too much money, another has malwares, ect. Just imagine, you can earn a lot working part-time, and enjoying your work to the fullest! The third category is dedicated to the most popular camgirls all over the globe. The other categories list different chat and cams sites: chatrooms, roulettes, niche sites full of just female or just male cammodels, etc.