Sandy lewkowsky dating

Ito ma’y malungkot, masaya, nakakagalit o nagdulot ng malaking bagbabago sa takbo ng ating pamumuhay.

Bukod sa mga mapaglarong damdaming dito ay sumasabay, ay mga kaisipang naghubog sa ating indibidualidad at pagkatao.

Ang pagpapaala-ala ni Moses ng kanilang paglalakbay sa ilang ay pamamaraan ng pagpapahayag na kung saan, kanyang pinabubuksan di lamang kanilang isipan sa mga pangyayaring nagdaan, ngunit maging ang kanilang mga puso at pag-aalaala ng tiniis at sinuong ng kanilang katawan. Upang ang diwa ng kanyang pangangaral ay lubos na maunawaan sa isang malalim na pamamaraan.

Ang tunay na pagtalima ay nasusukat sa tibok ng pusong sumusunod at nagpapasakop.

Ang halaga nito ay nababanaag sa gawi, ugali at prinsipyong isinasapamuhay at pananampalataya ng indibidual.

Kasunod niyang tinuran ang dahilan --- sapagkat kayo’y dadalhin Niya sa isang mainam na lupain, lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan…duon ay di nagkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan.” (v.7-9 Magandang Balita Biblia).

At si Yahweh ay pararangalan at pupurihin ng mga pusong nagpapasalamat sa Kanyang ginawa.

Leave a Reply

  1. pipix updating minecraft 18-Oct-2018 16:48

    121 Girls offers the UK’s best cheap sex text service for seriously dirty sexting that will leave you gasping and begging for more without leaving a dent on your wallet.